Regulamin organizacyjny podmiotu MERIMED POLSKA LTD Sp. z .o.o. wykonującego działalność leczniczą

Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.). W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do niej, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009, Nr 52 poz. 417 ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

§1

Podstawy prawne funkcjonowania

 1. Regulamin został przyjęty dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą działającego pod firmą MERIMED POLSKA LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Będzinie, ul. Sobieskiego 39, 42-500 Będzin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000867146, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy, REGON: 387391348, NIP: 6252475438 zwanym dalej „MERIMED POLSKA”.
 2. MERIMED POLSKA jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr Księgi 000000239410, oznaczenie Organu W-14.
 3. MERIMED POLKA działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i aktów wykonawczych do ustawy,
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i porządek procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym jakim jest MERIMED POLSKA.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele i zadania MERIMED POLSKA,
  2. strukturę organizacyjną,
  3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez MERIMED POLSKA,
  4. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
  5. organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  6. sposób kierowania podmiotem leczniczym,
  7. zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

§3

Cele i zadania

 1. Celem MERIMED POLSKA jest udzielanie kompleksowych i specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii estetycznej, służących przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych.
 2. Do zadań MERIMED POLSKA należy w szczególności:
  1. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
  2. wykonywanie zabiegów iniekcyjnych i laserowych,
  3. planowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
  4. zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych,
  5. zapewnienie nowoczesnych i efektywnych metod leczniczych,
  6. stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości,
  7. realizowanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i indywidulanych potrzeb pacjentów.

§4

Struktura Organizacyjna

 1. W ramach MERIMED POLSKA zostały wyodrębnione następujące komórki organizacyjne:
  1. 01 – Poradnia Medycyny Estetycznej (9000)
  2. 02 – Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (9450)
 2. Zabiegi kosmetologiczne wykonywane są w komórce Medycyny Estetycznej. 

§5 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. MERIMED POLSKA prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez MERIMED POLSKA obejmuje odpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii estetycznej.

§6

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w poniższych lokalizacjach:
  1. ul. Sucha 4, Siewierz – DR GABRIELA CLINIC 
 1. Pomieszczenia oraz wyposażenie MERIMED POSLKA w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom sanitarnym i standardom określonym w obowiązujących przepisach.

§7

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. MERIMED udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie w godzinach pracy miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. w dni robocze od 9.00 do 17.00, a w pozostałe dni w godzinach uprzednio umówionych. 
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. W podmiocie świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. 
 4. W MERIMED POLSKA usługi są wykonywane przez aktualnie zatrudniony personel, dlatego też rejestracja wizyty lub wykupienie pakietu usług nie gwarantuje, że usługa zostanie wykonana przez określonego lekarza lub konkretną osobę spośród personelu pomocniczego MERIMED POLSKA. 
 5. Ze względu na rodzaj świadczonych usług MERIMED POLSKA nie gwarantuje osiągnięcia efektu, który zakłada pacjent przystępując do leczenia. Osoba udzielająca świadczenia informuje pacjenta o przewidywanym, standardowo osiąganym efekcie wykonywanego świadczenia, długotrwałości efektów leczenia, jak również o możliwości wystąpienia skutków niepożądanych. Pacjent na każdym etapie leczenia jest uprawniony do zadawania pytań i konsultowania swoich wątpliwości z personelem MERIMED POLSKA. 

§8

Odmowa wykonania świadczenia

MERIMED POLSKA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania świadczenia w następujących przypadkach: 

 1. gdy pacjent nie wyraził zgody na wykonanie świadczenia lub zgoda nie została udzielona w formie pisemnej;
 2. jeżeli stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu MERIMED POLSKA wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywanym świadczeniem lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie świadczenia. 
 3. jeżeli pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu MERIMED POLSKA co do konieczności przygotowania się w określony sposób do świadczenia, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań;
 4. jeżeli w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się do wykonania danego świadczenia, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez pacjenta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym lub zdrowotnym;
 5. jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania świadczenia, w tym w szczególności odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania świadczenia, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych formularzy w MERIMED POLSKA;
 6. jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej stanowiącej element dokumentacji medycznej;
 7. jeżeli pacjent nie dokona płatności za świadczenie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§9

Obowiązki pacjenta

Do obowiązków pacjenta należy:

 1. podjęcie decyzji o poddaniu się określonym świadczeniom zdrowotnych dopiero po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczenia, przewidywanych efektach i skutkach ubocznych, a także po wyjaśnieniu jego wszelkich wątpliwości w tym zakresie; 
 2. udzielnie odpowiedzi na pytania dotyczące stanu swojego zdrowia, jeśli w opinii osoby udzielającej świadczenia jest to uzasadnione rodzajem leczenia, któremu ma być poddany pacjent;
 3. przestrzeganie zaleceń osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, stawianie się na wizyty kontrolne (o ile zostały zalecone);
 4. niezwłoczne informowanie MERIMED POLSKA o wystąpieniu po zabiegu niepokojących objawów;
 5. uiszczenie płatności za wykonane świadczenie,
 6. przestrzeganie następujących zakazów:
 • zakazu samowolnego korzystania ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
 • zakazu wchodzenia do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu MERIMED POLSKA,
 • zakazu wnoszenia i spożywania na terenie placówki MERIMED POLSKA napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań zarówno podczas, jak i po zabiegu, 
 • zakazu pozostawiania swoich rzeczy osobistych w miejscach do tego niewyznaczonych; przedmioty wartościowe i pieniądze pacjent zobowiązany jest przechowywać przy sobie, pod rygorem braku odpowiedzialności MERIMIED POLSKA za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy (zegarków, biżuterii, sprzętu elektronicznego) w domu.

§10

Rejestracja wizyty

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się:
  1. osobiście (bądź przez członków rodziny lub osoby trzecie),
  2. telefoniczne,
  3. za pośrednictwem panelu rezerwacji online, dostępnym na stronie www.drgabrielaclinic.pl, w zakładce „umów online”.
 1. W przypadku rezerwacji wizyty, bez względu na sposób rejestracji, pacjent zobowiązany jest do dokonania w ciągu 24 godzin opłaty konsultacyjnej, która zostanie zaliczona na poczet kosztów konsultacji medycznej lub zrealizowanego świadczenia.
 2. Opłata konsultacyjna, która warunkuje rezerwację wizyty, wynosi 200 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy MERIMED POLSKA nr: 81 1050 1243 1000 0090 3233 6928
 3. W opisie przelewu należy wpisać: „opłata konsultacyjna” oraz określić datę i godzinę planowanej wizyty.
 4. W sytuacji gdy pacjent:
  1. nie stawi się na wizytę i nie odwoła jej na co najmniej 72h przed zaplanowanym terminem, lub
  2. nie stawi się na wizytę, której termin był już uprzednio przez pacjenta dwukrotnie zmieniony, 

opłata konsultacyjna nie jest zwracana. 

 1. Opłata konsultacyjna nie obowiązuje pacjentów korzystających z uprzednio wykupionych pakietów usług. W takim przypadku 
   1. nieodwołanie wizyty na co najmniej 72h przed zaplanowanym terminem lub
  1. niestawienie się na wizytę, której termin był już uprzednio przez pacjenta dwukrotnie zmieniony, 

MERIMED POLSKA dokonuje bezzwrotnego pomniejszenia salda pacjenta o równowartość 20% ceny za zabieg, który miał zostać wykonany na zaplanowanej wizycie.

 1. Bezpośrednio przed planowaną wizytą pacjent jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość, okazując dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w recepcji miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wynikającą z pandemii wirusa SARS-CoV-2 MERIMED POLSKA zastrzega sobie uprawnienie do:
  1. wyrażenia zgody na zmianę terminu wizyty bez utraty opłaty rezerwacyjnej lub pomniejszenia salda pakietu, jeśli nieobecność pacjenta spowodowana jest zachorowaniem na Covid, objęciem go obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową; MERIMED POLSKA może zażądać od pacjenta dokumentów potwierdzających wystąpienie ww. okoliczności;
  2. zmiany terminu wizyty, jeśli personel MERIMED POLSKA zachorował na Covid lub jest objęty obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową. 

§11

Koszty udzielanych świadczeń

 1. Świadczenia zdrowotne w MERIMED udzielane są odpłatnie (bez możliwości refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia). 
 2. Ceny za udzielane świadczenia zdrowotne są określone na podstawie cennika znajdującego się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie www.drgabrielaclinic.pl w zakładce „cennik”. MERIMED POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za świadczenia.
 3. Wszelkie płatności realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową) lub przelewem na wskazany rachunek wraz z ustaleniem terminu płatności. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym MERIMED POLSKA.
 4. Wszystkie płatności winny być uregulowane przed wykonaniem usługi. Warunkiem skorzystania z usług pakietowych jest opłacenie ceny za cały pakiet, przed wykonaniem pierwszego zabiegu wchodzącego w skład pakietu.
 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją wyznaczonego terminu zabiegu. Wstępna rezerwacja terminu zabiegu dokonywana podczas wizyty kwalifikacyjnej ważna jest przez okres 2 dni roboczych następujących po dniu wizyty kwalifikacyjnej. W przypadku braku wpłaty zadatku w tym okresie, termin zabiegu jest anulowany. Płatność pozostałej należności winna być dokonana najpóźniej w dniu zabiegu, przed jego przeprowadzeniem.
 6. Zadatek przepada, gdy zabieg nie może odbyć się z przyczyn leżących po stronie pacjenta, a w szczególności w przypadku: 
  1. nieprzybycia lub nieodwołania wizyty, chyba że odwołanie wizyty przez pacjenta nastąpiło z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem;
  2. braku dostarczenia przez pacjenta kompletu wyników zleconych badań, 
  3. nieprzestrzegania przedoperacyjnych zaleceń personelu MERIMED POLSKA
  4. nieodstawienia wskazanych leków / nieprzyjęcia zaleconych leków, 
  5. niedokonania płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 1. Zadatek nie przepada w sytuacji, gdy podczas konsultacji personel MERIMED POLSKA nie zakwalifikuje pacjenta do zabiegu lub w przypadku choroby bądź zdarzenia losowego, po przedłożeniu stosownego zaświadczenia. 
 2. MERIMED POLSKA zastrzega sobie prawo do egzekwowania nieuregulowanych należności poprzez listowne wezwanie do zapłaty, a w przypadku braku skuteczności tych działań – również na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem wykonania przez MERIMED POLSKA usługi jest wyrażenie przez Pacjenta pisemnej zgody na zabieg. Wyrażenie pisemnej zgody wymagane jest przed wykonaniem każdego zabiegu, również w sytuacji gdy Pacjent przechodzi terapię składającą się z serii zabiegów. Wyrażenie zgody na zabieg jest równoznaczne z akceptacją ceny za jego wykonanie. 
 4. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w ramach pakietów. Ceny pakietów są określone w cenniku lub indywidualnie z pacjentem. Każdy pakiet jest ważny przez 12 miesięcy od dnia zakupu, chyba że konkretna oferta stanowi inaczej. Rezygnacja z pakietu przed upływem jego ważności nie uprawnia do zwrotu niewykorzystanej kwoty uiszczonej za jego zakup, jednakże za zgodą MERIMED POLSKA pacjent może zmienić rodzaj zbiegów w pakiecie, pod warunkiem, że w ofercie MERIMED POLSKA znajdują się inne świadczenia zgodne z planem leczenia pacjenta. Istnieje również możliwość zamiany zabiegów medycznych na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki marki Dr Gabriela.  Usługi wykorzystane w ramach pakietu następnie zamienionego na inne usługi lub kosmetyki są rozliczane po cenach regularnych. 
 5. MERIMED POLSKA umożliwia rozłożenie płatności za świadczone usługi na raty. W takim przypadku pacjent jest zobowiązany do zawarcia z MERIMED POLSKA umowy, której wzór dostępny jest w recepcji podmiotu leczniczego.
 6. MERIMED POLSKA honoruje możliwość opłaty za zabiegi w systemie ratalnym MediRaty. Szczegółowych informacji udziela personel.
 7. Produkty kosmetyczne zakupione w MERIMED POLSKA nie podlegają zwrotom ani wymianom. 

§12

Sposób kierowania

  1. MERIMED POLSKA kieruje Prezes Zarządu, którzy reprezentują go na zewnątrz.
  2. Do obowiązków i uprawnień osób reprezentujących MERIMED należy w szczególności:
   1. reprezentowanie MERIMED POLSKA na zewnątrz;
   2. prowadzenie bieżących spraw MERIMED POLSKA związanych z administrowaniem i organizacją jego pracy;
   3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MERIMED POLSKA – zgodnie z jego celem, umową spółki oraz kierunkami przyjętymi przez wspólników;
   4. koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i pracowników w celu osiągnięcia przez MERIMED POLSKA jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;
   5. kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku MERIMED POLSKA wśród pracowników oraz klientów;
   6. podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innymi podmiotami;
   7. podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy;
   8. kierowanie pracą podległego personelu;
   9. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność MERIMED POLSKA.

§13

Udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. MERIMED POLSKA prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej. 
 3. Dokumentacja medyczna zawiera: 
   1. oznaczenie Pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości (imię i nazwisko; datę urodzenia; oznaczenie płci; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku, gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania), 
   2. oznaczenie komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,
   3. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
   4. opcjonalnie – zdjęcia pacjenta przed, w trakcie i po zabiegu,
   5. datę sporządzenia.
 4. MERIMED może udostępnić dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu,
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5. na informatycznym nośniku danych.
 1. Dokumentacja medyczna udostępniania jest niezwłocznie. Ze względów organizacyjnych udostępnienie następuje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje nieodpłatnie.
 3. Pacjent podpisuje oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Oświadczenie powyższe pozostaje w kartotece pacjenta. 
 4. Pacjent podpisuje oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Oświadczenie powyższe pozostaje w kartotece pacjenta

§14

Tryb składania skarg i wniosków

  1. Pacjent może składać skargi i wnioski dotyczące działalności MERIMED POLSKA. 
  2. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@drgabrielaclinic.pl, gabriela@drgabrielaclinic.pl lub listownie na adres siedziby MERIMED POLSKA.
  3. W celu rozpoznania skargi (wniosku), zgłaszana przez Pacjenta skarga (wniosek) powinna zawierać co najmniej: 
   1. dane osoby zgłaszającej skargę (wniosek): imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu; 
   2. informację o świadczeniu, którego dotyczy skarga (wniosek): rodzaj świadczenia, termin wykonania;
   3. przedmiot skargi (wniosku) wraz z dowodami potwierdzającymi okoliczności podniesione w skardze (wniosku), w tym zdjęcia obrazujące stan pacjenta po wykonanym zabiegu (jedno zdjęcie wykonane przodem jedno zdjęcie prawego i jedno lewego profilu, wszystkie wykonane w dobrym świetle).
   4. zdjęcie pacjenta zrobione z przodu i 2 profili w dobrym świetle;
   5. skargi (wnioski) będą rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.
   6. niezależnie od powyższego, pacjent zobowiązany jest stawić się w placówce MERIMED POLSKA osobiście w terminie wskazanym przez MERIMED POLSKA w celu umożliwienia personelowi weryfikacji zgłaszanych przez pacjenta zastrzeżeń.
  4. Czas rozpatrzenia skargi przez MERIMED POLSKA wynosi do 30 dni.
  5. MERIMED POLSKA zastrzega sobie prawo do odmowy uznania skargi (wniosku), w przypadku gdy pacjent:
   1. nie przedstawił dowodów świadczących o nienależytym wykonaniu świadczenia, wykonanych (utrwalonych) w czasie umożliwiającym stwierdzenie związku pomiędzy wykonanym świadczeniem a zgłaszanymi przez pacjenta zastrzeżeniami,
   2. nie poddał się konsultacjom, o których mowa w ust. 3 lit. e) powyżej,
   3. przerwał zaplanowane leczenie bez podania przyczyny,
   4. nie zastosował się do zaleceń personelu MERIMED POLSKA, 
   5. dokonał korekt udzielonych świadczeń bez porozumienia z MERIMED POLSKA, 
   6. zataił informacje mające wpływ na przebieg i efekt świadczenia, 
   7. uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia obszarów poddanych zabiegom.

§15

Przepisy końcowe

 1. Każdy pacjent korzystający z usług MERIMED POLSKA zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania zapisów z niego wynikających.
 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.drgabrielaclinic.pl oraz w Recepcji.

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 12.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 15. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

F. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie określonej poniżej:
  1. typ danych osobowych zostanie usunięty {WPROWADŹ DATĘ/GODZINĘ}; i
  2. {WPROWADŹ DODATKOWE DATY/GODZINY}.
 4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

G. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

H. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

I. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

 1. uiszczeniem opłaty administracyjnej 
 2. dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości tym celu, zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem}).

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

J. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

L. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
Rozpocznij live czat
Dzień dobry, napisz do nas.